Συμβάσεις για Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών

Εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο και ανοίξτε την πόρτα στον κόσμο των επενδύσεων με τη Freedom Finance Europe. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτής της πλατφόρμας, θα έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων.
Δώρο μετοχή έως 700$

Έντυπο Ελέγχου Γνώσεων και Εμπειρίας για Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Η Solidus Securities

Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας για την Αγορά
Χρηματοπιστωτικών Μέσων, (Νόμος 4514/2018 που ενσωματώνει την Οδηγία MiFID II).

Η Εταιρεία, για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σας σε πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα και γενικότερα στα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4514/2018 καθώς και σε κάθε περίπτωση
παροχής πίστωσης που δεν περιλαμβάνεται σε υφιστάμενα πιστωτικά όρια δανείων,τρεχούμενων λογαριασμών και πιστωτικών διευκολύνσεων πελατών, οφείλει να αξιολογεί τις πληροφορίες που μας δηλώνετε στο “Έντυπο Ελέγχου Γνώσεων και Εμπειρίας για Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα” και οι οποίες είναι σχετικές με τη γνώση και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα που
σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή αιτούμενου
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Ως εκ τούτου, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  για πελάτες που προτίθενται να κάνουν χρήση προϊόντων της ανωτέρω κατηγορίας, είναι υποχρεωτική.

Σύμβαση εκτέλεσης, λήψης, διαβίβασης εντολών.

 
Αίτηση για την ενεργοποίηση υπολογαριασμών για την Αγορά Παραγώγων του X.A. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε και το υπογράφετε, το στέλνετε με Fax στο 210 6985421 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση, κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ενεργοποίηση Μερίδας & Λογαριασμού X.A.K. Έντυπο για την ενεργοποίηση υπολογαριασμού για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε και το υπογράφετε, το στέλνετε με Fax στο 210 6985421 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Τα στοιχεία που θα υποβάλλετε στο έντυπο θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου,
Αίτηση για την παροχή κωδικών χρήσης και πρόσβασης που αφορούν την υπηρεσία διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου στο Χ.Α. με Reatime παρακολούθηση και διαχείριση από τον πελάτη. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε και το υπογράφετε, το στέλνετε με Fax στο 210 6985421 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Η διαδικασία είναι εσωτερική, δεν κοινοποιείται κανένα στοιχείο προς τρίτους